Regulamin

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

(REGULAMIN)

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej,
zwany będzie dalej: "Ogólne warunki".
2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania
ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz
akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.
3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać
korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.
4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej
należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą
być one zastrzeżone znakami towarowymi.
5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej,
utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego
użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może
naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.
6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący
adres email: pecstournaments@gmail.com.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej,
który umożliwia natychmiastowe wysłanie wiadomości do Właściciela strony
internetowej;
2. FORMULARZ REJESTRACJI - kwestionariusz dostępny na stronie internetowej
umożliwiający rejestrację i utworzenie Konta na stronie internetowej
3. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą lub loginem oraz hasłem zbiór zasobów
na stronie internetowej, w którym gromadzone są dane Użytkownika;
4. PRAWO WŁAŚCIWE - Do celów realizacji Ogólnych warunków zastosowanie ma
prawo polskie;

2/1
5. STRONA INTERNETOWA - narzędzie, o nazwie: judostream.eu, służące do
świadczenia usług elektronicznych;
6. UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej;
7. WARUNKI - zbiór wszystkich postanowień m.in. niniejszych Ogólnych warunków,
zasad polityki prywatności, plików cookies, regulaminu korzystania ze sklepu
internetowego oraz wszelkich innych warunków, znajdujących się na stronie
internetowej, które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również
obsługi klienta;
8. WŁAŚCICIEL - Podmiot udostępniający niniejszą stronę internetową, mianowicie:
Przedsiębiorca Pan BARTŁOMIEJ WITKOWSKI, prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą: PECS - BARTŁOMIEJ WITKOWSKI, z siedzibą przy:
KRÓLOWEJ JADWIGI 193/1, NIP: 9451973092;
9. WYSZUKIWARKA - bezpłatna Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom
przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na
podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

III. ZAKRES WARUNKÓW

1. Właściciel zapewnia dostęp do zawartości strony internetowej, zgodnie
z poniższymi Ogólnymi warunkami.

2. Zawartość i dane publikowane na stronie internetowej mają charakter informacji
dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów
informacyjnych.
3. Właściciel ma prawo zamieszczania treści reklamowych, które stanowią integralną
część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
4. Użytkownicy mogą korzystać z dostępu i usług oferowanych na stronie
internetowej, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody na Ogólne warunki.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

1. Strona internetowa jest obsługiwana przez wszelkiego rodzaju przeglądarki
internetowe. Nie wymaga się żadnych szczególnych właściwości urządzenia
końcowego Użytkownika.
2. Po zaakceptowaniu Warunków, Użytkownik ma prawo przeglądać, kopiować,
drukować oraz rozpowszechniać, bez dokonywania zmian w treści, zawartość
niniejszej strony internetowej, pod warunkiem, że:

3/1
a. treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie, w celach
niekomercyjnych;
b. każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat praw autorskich
lub dane dotyczące autora treści.
3. Zakazane jest używanie i kopiowanie oprogramowania, procesów i technologii,
stanowiących część strony internetowej.
4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej jedynie w poszanowaniu
przepisów ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną i odpowiednich przepisów prawa cywilnego.
5. Zabronione jest korzystanie ze strony internetowej:
a. w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;
b. w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób,
zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;
c. do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia
im jakiejkolwiek szkody;
d. do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści
niezgodnych z Ogólnymi warunkami;
e. do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych
lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również
jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;
f. do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania
jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie,
oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware)
lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by
niekorzystnie wpływać lub zagrażać na funkcjonowanie jakiegokolwiek
oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo niekorzystnie wpływać
lub zagrażać Użytkownikowi.

V. COOKIES

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię
(dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika
do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfona) oraz jego
preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych
oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb
Użytkownika.
2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny,
który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu
przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego

4/1
urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich
głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko
przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki.
Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę
internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed
dłuższy czas.
4. Wszystkie pliki cookies, występujące na stronie internetowej, są ustalane przez
Właściciela.
5. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne
z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
6. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie
akceptuje pliki cookies. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies
zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
7. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies
lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne
powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia
akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
8. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić
pełne korzystanie ze strony internetowej.
9. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby
strona zapamiętała, że ​​Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były
dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową
co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali
z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla
liczby nowych użytkowników;
c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest
zarejestrowana na stronie internetowej;
d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies,
adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania
problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e. Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony
internetowej;
f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony,
w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony
internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

5/1

VI. PLUGIN FACEBOOKA

1. Strona internetowa zawiera plugin (wtyczkę) do serwisu społecznościowego
Facebook.

2. Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook.
3. Plugin ten bezpośrednio połączy z profilem Właściciela na serwerze Facebooka.
Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę
internetową ze swojego adresu IP.
4. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę internetową będąc zalogowanym na swoim
profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet w sytuacji,
gdy Użytkownik nie jest zalogowany na Facebooku, Facebook jest w stanie
pozyskiwać informacje o adresie IP.
5. Facebook nie przekazuje Właścicielowi informacji o gromadzonych danych
i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie
są znane Właścicielowi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczących
prywatności na portalu Facebook, należy kontaktować się bezpośrednio
z Facebookiem lub zapoznać się z polityką prywatności portalu pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
6. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące
przeglądania strony internetowej dobrze jest, aby Użytkownik wylogował się
wcześniej ze swojego konta na Facebooku.

VII. PLUGIN INNYCH PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. Właściciel może również używać innych plugin (wtyczek) społecznościowych (np.
Twitter, Google+ albo LinkedIn).
2. Wtyczki do portali społecznościowych można zidentyfikować po ikonkach
służących do udostępniania informacji na danej platformie.
3. Wtyczki umożliwiają użytkownikom tych platform linkowanie strony internetowej
w ich postach, umieszczonych na tych platformach społecznościowych.
4. Wtyczki bezpośrednio połączą z profilem Właściciela na serwerze danego portalu
społecznościowego. Portal ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik
odwiedził stronę internetową ze swojego adresu IP.
5. Podczas wizyty Użytkownika na profilu, administrator serwisu społecznościowego
korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania
zachowania i akcji podejmowanych przez Użytkownika. Informacje te gromadzone są
między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają
wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników

6/1
odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą.
Właściciel nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy
społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.
6. Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony, Właściciel
posiada informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z profili Właściciela
oraz które, z publikowanych treści, są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom,
Właściciel może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie
publikowanych treści do zainteresowań i zachowań Użytkowników. Podmiotem
odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkowników na potrzeby generowania
statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych.
Wobec tego, administratorzy zobowiązani są do poinformowania Użytkowników
o wszelkich sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, na
potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony
prywatności, przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. LINKI ZEWNĘTRZNE

1. Odnośniki znajdujące się na niniejszej stronie, do innych stron internetowych, są
podane wyłącznie w celu informacyjnym.

2. Właściciel strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące
się na innych witrynach, ani za jakiekolwiek szkody wynikające z ich użytkowania.

IX. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik może wpisać swoje dane kontaktowe, wypełniając specjalny formularz
przewidziany do kontaktu z Właścicielem, treść wiadomości i akceptując ich wysyłkę
do Właściciela.

2. Pozostawienie danych kontaktowych oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na
przetwarzanie przez Właściciela podanych w Formularzu Kontaktowym danych
osobowych. Właściciel będzie mógł użyć podanych danych kontaktowych, w celu
wysłania ofert lub nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.

X. FORMULARZ REJESTRACJI

1. W ramach formularza rejestracji, Użytkownik może wpisać swoje dane osobowe,
aby zarejestrować się jako zidentyfikowany Użytkownik na stronie internetowej
i utworzyć swoje Konto.

2. Po zarejestrowaniu, gdy Użytkownik odwiedzi ponownie stronę internetową,
będzie mógł zalogować się jako zidentyfikowany Użytkownik na swoje Konto.

7/1
3. Po zalogowaniu na Konto, strona internetowa będzie dysponowała danymi
osobowymi i kontaktowymi Użytkownika, podanymi podczas rejestracji lub w
późniejszym okresie, które umożliwią sprawniejszy kontakt, przesył danych
lub płatność za usługę lub towary, dostępne na stronie internetowej.
4. Zarejestrowanie Użytkownika i w rezultacie zapisanie Jego danych osobowych
oznacza, że Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez Właściciela danych
osobowych Użytkownika, podanych w Formularzu Rejestracji.

XI. WYSZUKIWARKA

Użytkownik może wyszukiwać na stronie internetowej szukanych informacji, wpisując
w wyszukiwarce, umieszczonej na stronie internetowej, hasło, którego szuka. Opcja
ta umożliwia Użytkownikowi szybszy filtr informacji, niż zapoznawanie się z treścią
całej strony internetowej, w poszukiwaniu tego, po co Użytkownik pojawił się na
stronie internetowej.

XII. POSZANOWANIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Strona internetowa oraz jej treści mogą być chronione prawami autorskimi,
prawami dotyczącymi znaków towarowych oraz innymi przepisami, związanymi
z ochroną własności intelektualnej.
2. Znaki, loga i inne spersonalizowane emblematy Właściciela, pojawiające się na
stronie internetowej (zwane łącznie: "Znakami"), stanowią znaki towarowe
Właściciela.
3. Z wyjątkiem osobnych, indywidualnych, pisemnych upoważnień, Użytkownik nie
może wykorzystywać przez siebie, należących do Właściciela, Znaków: osobno, ani
w zestawieniu z innymi elementami słownymi lub graficznymi, szczególnie
w informacjach prasowych, reklamach, materiałach promocyjnych, marketingowych,
w mediach, w materiałach pisemnych lub ustnych, w formie elektronicznej, w formie
wizualnej ani w żadnej innej formie.

XIII. OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Właściciel szanuje w pełni prywatność Użytkowników. Szczegółowe informacje na
temat sposobu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika
lub innych informacji, jak również sytuacji, w których Właściciel może je ujawniać,
znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

XIV. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Strona internetowa zawiera informacje o charakterze ogólnym. Nie ma na celu

8/1
pośredniczyć w świadczeniu jakichkolwiek usług doradztwa profesjonalnego. Przed
podjęciem czynności mających wpływ na sytuację finansową lub działalność
gospodarczą Użytkownika należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą.
2. Strona internetowa nie zapewnia żadnych gwarancji dotyczących jej treści,
w szczególności gwarancji bezpieczeństwa, bezbłędności, braku wirusów czy
złośliwych kodów, gwarancji dotyczących poprawnego działania czy jakości.
3. Strona internetowa nie zapewnia żadnej rękojmi, wyraźnej lub dorozumianej,
w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu,
nienaruszenia praw autorskich, dostosowania, bezpieczeństwa i rzetelności
informacji.
4. Użytkownik korzysta ze strony internetowej na własne ryzyko i przyjmuje na siebie
pełną odpowiedzialność za szkody związane lub wynikające z jej wykorzystania,
zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze, moralne, lub inne
szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej, z tytułu zaniedbań, w tym
m.in. za utratę danych lub usług.
5. Strona internetowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za linki zamieszczone na
stronie internetowej, szczególnie jeśli prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi
utrzymywanych przez osoby trzecie.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności, jeśli strona internetowa jest
z jakichkolwiek przyczyn tymczasowo lub długookresowo niedostępna.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane na stronie
internetowej, ani też nie może zapewnić całkowitego bezpieczeństwa transakcji
lub komunikacji, prowadzonych za pomocą strony internetowej.
8. Pomimo podejmowania przez Właściciela największych starań, w kwestii
zapewnienia dokładności i aktualności strony internetowej, mogą pojawić się
niezamierzone przez Właściciela błędy, które Użytkownik, po ich wykryciu, proszony
jest zgłaszać Właścicielowi.
9. Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności
obowiązują w najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie, obejmując każdy typ
istniejącej odpowiedzialności m.in. odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej
i każdej innej przewidzianej w polskim lub zagranicznym porządku prawnym.

XV. WAŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

1. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się
nieważne lub bezskuteczne, w dowolnym systemie prawnym, pozostała część
Warunków pozostaje ważna i nienaruszona. Strony zastąpią nieważne
lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje
zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ogólnych
warunkach.

9/1
2. Gdyby którekolwiek z postanowień Ogólnych warunków było lub miało stać się
nieważne lub bezskuteczne, w jednym lub kilku systemach prawnych, wszystkie
postanowienia Ogólnych warunków zachowują ważność w każdym innym systemie
prawnym.

XVI. STOSUNEK DO ZAWARTYCH UMÓW

Jeśli nie postanowiono inaczej, Ogólne warunki stanowią kompletną i wyczerpującą
umowę pomiędzy Użytkownikiem i Właścicielem, dotyczącą korzystania ze strony
internetowej, w zakresie treści w nich zawartych oraz zastępują wszelkie inne
porozumienia, uzgodnienia i umowy dotyczące przedmiotu (treści) niniejszych
Ogólnych warunków.

XVII. ZMIANA WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ

1. Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji
niniejszych Ogólnych warunków, w dowolnym momencie ich obowiązywania,
zamieszczając ich zaktualizowaną wersję na stronie internetowej, które zaczynają
obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji, chyba że inaczej wskazano
w zmodyfikowanych Ogólnych warunkach.
2. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z modyfikacjami Ogólnych warunków,
o czym Właściciel poinformuje go, wysyłając do Niego wiadomość lub komunikat
o zmianach Ogólnych warunków do zaakceptowania.
3. Dalsze korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją
zmodyfikowanych Warunków strony internetowej.

XVIII. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać
w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym
(zapis na sąd polubowny).
2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający
z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się
siedziba Właściciela.

XIX. PODSTAWA PRAWNA

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się
odpowiednio następujące ustawy:

10/1
a. ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 2460, ze zm.);
b. ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 123, ze zm.);
c. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);
d. ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1145, ze zm.);
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.