Polityka prywatności


Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez
nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych
oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne
1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url:
judostream.eu
2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: PECS -
Bartłomiej Witkowski ul. Królowej Jadwigi 193/1, 30-218 Kraków
3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: pecstournaments@gmail.com
4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
podanych dobrowolnie w Serwisie.
5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
o Realizacja zamówionych usług
6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
wprowadzone do systemów Operatora.
2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
„ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez
Operatora
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie
transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania,
wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą
być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca
działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi
obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych
osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów
programistycznych.

3. Hosting
1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl
4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie
wykorzystania danych
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy
lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich
grup odbiorców:
o firma hostingowa na zasadzie powierzenia
o upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w
celu realizacji celu działania strony

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to
konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi
przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych
marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
o dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
o ich sprostowania,
o usunięcia,
o ograniczenia przetwarzania,
o oraz przenoszenia danych.
4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w
pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania,
przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia
usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.
8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o
ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii
Europejskiej.
5. Informacje w formularzach
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane
osobowe, o ile zostaną one podane.
2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres
IP).

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie
danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W
takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony
zawierającej formularz.
4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji
konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia
serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i
opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
6. Logi Administratora
1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te
są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
7. Istotne techniki marketingowe
1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics
(Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi
danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na
wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie
informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
8. Informacja o plikach cookies
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać
loginu i hasła;
2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki
marketingowe";

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu
podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA),
Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w
USA).
9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i
cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www
2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę
internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
o Edge
o Internet Explorer
o Chrome
o Safari
o Firefox
o Opera
Urządzenia mobilne:
o Android
o Safari (iOS)
o Windows Phone

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w
oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-
14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na
najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie
odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie
wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij
porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym
dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte
są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko
jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie
www.